Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Analyse data inventarisaties
U bevindt zich hier:

Ecologische Beoordeling en Systeemanalyse

Door beheerders van oppervlaktewateren en natuurgebieden worden vaak jarenlang monitoringsgegevens verzameld. Door middel van integrale analyse en interpretatie van deze datasets kunnen monitoringsgegevens gebruikt worden voor evaluatie van beheer en beleid. Monitoringsgegevens kunnen ook als input dienen voor inzichten in ecologische processen, watersysteemanalyses en beheer-ondersteunend onderzoek.

Onze medewerkers hebben een gedegen kennis over functionele ecologische groepen waardoor zij zeer goed in staat zijn ecologische beoordelingen en systeemanalyses voor u uit te voeren.

Ecologische processen

Biologische monitoring kan inzicht geven in ecologische processen. Hiertoe worden organismen opgesplitst in zogenoemde functionele groepen. Dergelijke groepen verschillen in habitatvoorkeur, levenswijze en tolerantie of gevoeligheid voor omgevingsfactoren.

Een voorbeeld hiervan is de constatering van de dominantie van bepaalde functionele fytoplanktongroepen in waterlichamen. Hieruit kan worden afgeleid of er sprake is van licht- of stikstofbeperking. Kennis en inzicht in ecologische processen zijn belangrijk bij de ecologische beoordeling.

Toetsing en beoordeling kwaliteit oppervlaktewater

Bij een beoordeling van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater worden de resultaten van fysisch-chemische metingen en biologische inventarisaties geïntegreerd en getoetst. Wij beschikken over verschillende instrumenten (QBWat, AqMaD, EBEO) om monitoringsgegevens te interpreteren en toe te passen. Desgewenst worden statistische toetsen zoals multivariate technieken, (hiërarchisch) lineaire modellen en trendanalyses gebruikt.

Sinds de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt het belangrijkste toetsingsinstrument gevormd door de zogenaamde maatlatten voor de kwaliteitselementen fytoplankton, vegetatie (inclusief kiezelwieren), macrofauna en vis en de zogenaamde GET-normen voor nutriënten. Hoewel niet noodzakelijk, worden de ‘oude’ beoordelingsmethoden steeds gebruikt als aanvullende toetsingen van de waterkwaliteit.

Lees meer over watersysteemanalyse en beoordelingen in het kader van de Kaderrichtlijn water.