Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Tien jaar oevers in beeld
U bevindt zich hier:

Tien jaar oevers in beeld

Waterschap Aa en Maas heeft 2700 km aan watergangen, waarvan 700 km een ecologische doelstelling heeft. Doelstellingen kunnen zijn beekherstel, voldoende geschikte paaiplaatsen voor vis of meer uitwiselingsmogelijkheden voor soorten. Inmiddels is ruim 130 km watergang heringericht. Uiteraard hoort daar een aangepast beheer en onderhoud bij.

Om te kijken wat de herinrichting oplevert, wordt de ontwikkeling van de natuur op een aantal locaties onderzocht. Op deze locaties worden nauwgezet de vegetatie, libellen, dagvlinders en amfibieën geteld. De resultaten worden gebruikt om het beheer bij te sturen, om herinrichting steeds beter te laten verlopen en om het beleid bij te sturen.

Een greep uit de conclusies:

  • Een natuurvriendelijke oever heeft meer libellensoorten dan een reguliere oever en er komen vaak ook zeldzame of Rode Lijstsoorten voor.
  • Een natuurvriendelijke oever heeft meer plantensoorten dan een reguliere oever, maar het zijn vooral algemene soorten zoals liesgras en riet die profiteren. Dit is het geval bij een matige waterkwaliteit.
  • In van het oppervlaktewater geïsoleerde wateren, zoals poelen, vinden we vaak een nog veel grotere rijkdom aan planten, libellen en ook amfibieën.
  • Het niet te strak maaien levert ruige bloemrijke plekken op die veel vlinders en andere insecten aantrekken. Deze plekken ontbreken elders in het (agrarisch) landschap meestal.
  • Beheer van oevers, poelen en bloemrijke graslanden is essentieel voor het behoud ervan. Fasering van dat beheer in tijd en ruimte is noodzakelijk voor het behoud van soortenrijkdom.
  • Een natuurvriendelijke oever is niet altijd een flauwe oever. Langs beken horen ook steile oevers waarin bijvoorbeeld de ijsvogel kan broeden. Variatie is het sleutelwoord. 

Contactpersoon: